4 opdateringer i lovgivningen for kemi og EHS, du bør kende i 2023

2023 tegner allerede nu til at blive et travlt år, hvad angår lovgivningen om kemikalier og EHS i Europa. Flere initiativer, der stammer fra EU's strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2021-2027, er nu trådt i kraft....

Skrevet af The editorial team

2023 tegner allerede nu til at blive et travlt år, hvad angår lovgivningen om kemikalier og EHS i Europa. Flere initiativer, der stammer fra EU's strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2021-2027, er nu trådt i kraft. En planlagt revision af REACH, som falder ind under EU's strategi for bæredygtighed for kemikalier, forventes også at finde sted senere i år.

Vi har lavet en liste over de 4 vigtigste opdateringer, som du kan se nedenfor, hvis du vil have et nemt overblik over lovgivning, forslag og dokumentation. Se den nedenfor.

Download guiden: Dine 6 pligter til dokumentation af farlige stoffer og  materialer >

 

1) Ændring af EU-direktiv 2004/37/EF - kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer på arbejdspladsen

Fra marts 2022 er direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener blevet opdateret og omdøbt til at omfatte krav til reproduktionstoksiske stoffer og produkter. Denne ændring fik titlen direktiv 2022/431/EU.

Reproduktionstoksiske stoffer kan have negative virkninger på seksualfunktionen og fertiliteten hos mænd og kvinder samt på udviklingen af deres afkom. Ifølge et worst case scenarie skøn kan reproduktionstoksiske stoffer være årsag til op til 1200-1300 nye tilfælde af reproduktionssygdomme hvert år.

Direktiv 2022/431/EU skal være implementeret på nationalt plan senest den 5. april 2024.

Lev op til lovgivningen for direktiv 2022/431/EU

Medtagelsen af reproduktionstoksiske stoffer i direktivet betyder, at du ligesom med kræftfremkaldende og mutagene stoffer, skal registrere ethvert tilfælde af eksponering.

Direktivet fastsætter også, at visse oplysninger, herunder eksponeringer, mængder, aktiviteter og antallet af berørte arbejdstagere, skal stilles til rådighed for myndighederne. De ansatte skal også gøres opmærksomme på, hvis der er sket en unormal eksponering.

For at holde styr på eventuelle eksponeringstilfælde kan et værktøj, hvori du kan registrere enhver eksponeringshændelse - uanset om den er planlagt eller ej - være en stor hjælp til at sikre, at du overholder denne lovgivning.

Læs mere om EcoOnlines løsning til kemisk eksponering her >

 

2) Forslag om ændring af direktiv 2009/148/EF om asbest på arbejdspladsen

Under 2021-2027-rammen blev der i september 2022 fremsat et lovforslag om beskyttelse af arbejdstagere mod risici i forbindelse med eksponering for asbest på arbejdspladsen.

Dette forslag indebærer en nedsættelse af grænseværdien for eksponering for asbest på arbejdspladsen til 10 gange lavere end den nuværende værdi. Dette er i overensstemmelse med den seneste videnskabelige udvikling.

I EU er hele 78% af de "anerkendte erhvervskræfttilfælde" relateret til asbest, og mellem 4,1 millioner og 7,3 millioner arbejdstagere er i øjeblikket udsat for asbest.

Alle former for asbest blev forbudt i EU i 2005, men over 220 millioner bygninger er opført før dette forbud. Dette udgør en betydelig risiko for arbejdstagerne, især i bygge- og anlægs-, vedligeholdelses- og affaldsindustrien.

Vær på forkant med lovgivningen

Den foreslåede ændring skal drøftes af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne og skal, hvis den godkendes, gennemføres på nationalt plan inden for 2 år.

Ved at indføre et system, der kan registrere tilfælde af asbesteksponering og føre en nøjagtig fortegnelse over disse hændelser, kan du hjælpe dig med at holde trit med disse nye foreslåede bestemmelser.

New call-to-action

 

3) Bæredygtig retning for et giftfrit miljø i EU's kemikaliestrategi

2022 var et meget aktivt år for EU's kemikaliestrategi, som har til formål at sikre en udfasning af farlige stoffer. En af de mest betydningsfulde udviklinger fandt sted i december, da Kommissionen:

  • foreslog en revideret forordning om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier (CLP). Formålet med den foreslåede revision er at præcisere reglerne for mærkning og for kemikalier, der sælges online.
  • indførte nye fareklasser til klassificering af kemikalier i CLP-forordningen.

De nye fareklasser er:

  • hormonforstyrrende stoffer (ED) for menneskers sundhed eller miljøet,
  • persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT); meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB),
  • persistente, mobile og toksiske (PMT); meget persistente og meget mobile (vPvB).

Hormonforstyrrende stoffer kan udgøre en betydelig trussel mod mennesker og føre til sygdomme, herunder (men ikke begrænset til): fødselsdefekter, kræft og reproduktionsforstyrrelser.

I den delegerede forordning bemærkes det også, at PBT- eller vPvB-stoffer ikke let nedbrydes i miljøet, men i stedet akkumuleres - en proces, som er vanskelig at vende.

Hvad betyder det for dig?

Forslaget til ændring af CLP-forordningen afventer i øjeblikket Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse, mens de nye fareklasser forventes at træde i kraft allerede i begyndelsen af 2023.

Kommissionen bemærker, at de nye regler i CLP-revisionen kan kræve visse investeringer fra virksomhedernes side for at forblive i overensstemmelse med reglerne.

Værktøjer som ALMEGO SDS Authoring-software kan hjælpe dig med at leve op til disse ændringer. Funktioner som CLP-beregneren, P-sætningsalgoritmen og en smart arbejdsgang kan bidrage til at forbedre effektiviteten drastisk.

 

4) Planlagt revision af REACH-forordningen

Det var forventet, at forordningen om registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier (REACH) ville blive revideret i 2022, men dette er nu blevet udskudt til sidste halvdel af 2023.

REACH har til formål at udfase farlige stoffer fra EU, og det påhviler den kemiske industri at levere data om de kemikalier, de fremstiller. 

Hvad betyder det for dig?

På nuværende tidspunkt i processen er det en god idé at holde øje med nyheder om denne revision i løbet af året. EcoOnline vil rapportere om enhver udvikling, når den sker, så du kan altid følge med her på bloggen.

Click me

 

Konklusion

Vidste du, at Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i oktober 2022 rapporterede, at mængden af kemikalier, der er omfattet af godkendelser, faldt med 45% i perioden 2010-2021?

Hvad kan vi udlede af dette drastiske fald?

Et bud er, at når særligt problematiske stoffer (SVHC'er) er omfattet af REACH, tilskynder det til at erstatte disse stoffer med egnede (og mindre skadelige) alternativer. ECHA antyder, at det er "plausibelt, at kravet om godkendelse af disse stoffer har reduceret deres anvendelse i EU".

Lovgivningen har en betydelig indvirkning på kemikalieforbruget i hele EU. Uanset om det sker i form af behovet for at registrere reprotoksiske eksponeringer, nye mærkningskrav inden for CLP-forordningen eller indførelsen af nye fareklasser, er der et kritisk behov for, at virksomhederne tilpasser sig.

Dette stigende niveau af regulering er nødvendigt for at beskytte arbejdstagernes sundhed, og hos EcoOnline forstår vi, at det er en udfordring for mange virksomheder at opfylde disse krav. Vores software kan hjælpe dig med at registrere kemisk eksponering, erstatte farlige stoffer og oprette CLP- og REACH-kompatible sikkerhedsdatablade.

Hvis du vil vide mere om, hvordan systemet kan hjælpe dig med at overholde reglerne, så kontakt os her.

New call-to-action


Forfatter The editorial team

The editorial team works across the countries in which EcoOnline operates and help write informative articles about HSE. The articles are always adjusted to the local laws and conditions.

Vores relaterede indlæg

| Kemikaliestyring
6 tiltag, der beskytter din virksomhed mod cyberangreb

51% af virksomheder blev i 2022 udsat for minimum én cyberhændelse, ifølge den årlige Cybercrime rapport fra PwC. Det...

| Kemikaliestyring
Hygiejniske grænseværdier

Bliver du udsat for kemiske stoffer og luftforurening på din arbejdsplads? Og er du klar over, hvor meget? Nogle...

| Kemikaliestyring
Risikostyring i arbejdsmiljøet

Risikostyring kan dække flere områder; der findes mange former for risici, som din virksomhed potentielt kan blive...