Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

En arbejdspladsbrugsanvisning er et lovpligtigt dokument, der instruerer medarbejderne i sikker håndtering af et farligt kemisk produkt.

Læs mere

CLP: Klassificering og mærkning

CLP er EUs forordning om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier og kemikalieblandinger.

Læs mere

Eksponeringsscenarie

Et eksponeringsscenarie skal indeholde praktiske råd til sikker brug af et kemikalie gennem hele dets livscyklus, uden at risikere skade på mennesker og miljø.

Læs mere

Godkendelseslisten

Godkendelseslisten indeholder kemikalier, som er ”under overvågning”.

Læs mere

Kandidatlisten

EUs liste over kemikalier som anses for at være særligt farlige.

Læs mere

Kemidatabase

En samling af sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige kemikalier, der anvendes eller produceres i virksomheden.

Læs mere

Kemikalier

Er en fællesbetegnelse for kemiske stoffer og blandinger.

Læs mere

Kemisk risikovurdering

Risikovurdering er en grundig gennemgang af, hvad der kan forårsage skade eller sygdom på din arbejdsplads.

Læs mere

REACH: EUs kemikaliebestemmelser

REACH er EU’s forordning om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad

Er et lovpligtigt ledsagedokument, som skal indeholde oplysninger om farlige egenskaber og anbefalede værnemidler ved anvendelse af et farligt kemikalie. Den mest almindelige forkortelse for sikkerhedsdatabladet er SDS.

Læs mere

SIN-listen

SIN-listen er af en database med kemikalier, der højst sandsynligt vil blive forbudt eller underlagt begrænsninger inden for den nærmeste fremtid.

Læs mere

Substitution

At erstatte eller udfase farlige kemikalier

Læs mere