Med tilføjelsen af de fire nye stoffer indeholder kandidatlisten nu 205 SVHC-stoffer, der anses for at være særligt problematiske for miljø og menneskers sundhed.

Disse fire SVHC-stoffer er per 16. januar tilføjet til kandidatlisten:

Stoffets navn CAS.nr.
Diisohexyl phthalate 71850-09-4
2-benzyl-2-dimethylamino-4’-morpholinobutyrophenone 119313-12-1
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 71868-10-5
Perfluorobutansulfonsyre (PFBS) og dens salte

 

Diisohexyl phthalate er endnu ikke registreret under REACH. Andre stoffer anvendes blandt andet til fremstilling af polymerer, og PFBS bruges også som et fluoridoverfladeaktivt middel og flammehæmmer.

Tre af stofferne er tilføjet på grund af deres reproduktionstoksicitet, hvor den fjerde er inkluderet, da man er bekymret for kombination af stoffernes egenskaber. ECHA vurderer, at det sandsynligvis kan have alvorlige konsekvenser for menneskers sundhed og miljø, og giver anledning til tilsvarende bekymring for:

  1. kræftfremkaldende, mutagene og reprotoksiske stoffer (CMR),
  2. vedvarende, bioakkumulerende og toksiske (PBT) stoffer, samt
  3. meget vedvarende og meget bioakkumulerende (vPvB) stoffer

 

Kandidatlisten – baggrund

Kandidatlisten er et overblik over stoffer, der kan have alvorlige sundheds- og miljømæssige konsekvenser. Stofferne på listen er kendt som stoffer, der potentielt udgør en stor risiko og er kandidater til at havne på listen over godkendelsespligtige stoffer.

Er stofferne på listen, har virksomheder nogle juridiske forpligtelser, der kan gælde for det nævnte stof alene, i blandinger eller i artikler. Som leverandør af artikler, der indeholder stoffer på kandidatlisten med en koncentration på mere end 0,1 vægtprocent, har man også kommunikationsforpligtelser over for kunder i forsyningskæden og overfor forbrugere.

Som producent eller importør af artikler, der indeholder stoffer på kandidatlisten, har du seks måneder fra deres optagelse på kandidatlisten (16. januar 2020) til at underrette ECHA.

På ECHA’s hjemmeside kan du finde information om dine forpligtelser og relaterede værktøjer.