Arbejdstilsynet ændrer reglerne for kemisk APV (kemisk risikovurdering)

Regler for kemisk APV fra Arbejdstilsynet

EcoOnline Blog

Indlægget er senest opdateret den 2. februar 2021.

 

Nye regler for APB, kemisk APV og kemiske risikovurderinger

 

Den 1. juli 2019 ophævede Arbejdstilsynet kravet om de velkendte skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB).

 

Den skriftlige arbejdspladsbrugsanvisning som format har samlet for meget støv ude på kontorhylderne, uden at blive brugt til at informere ordentligt om kemisk sikkerhed. Fremover vil man i stedet sætte fokus på den kemiske APV - også kaldet kemisk risikovurdering.

 

Fra APB til kemisk risikovurdering

Kemisk risikovurdering skal laves på alle arbejdspladser, som håndterer, opbevarer, eller producerer farlige kemiske stoffer og produkter, eller hvor produkterne bliver farlige gennem måden, de anvendes på. Dette kan du læse mere om på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Lovændringen fra APB til kemisk APV har ikke ændret på dokumentationskravet; du har som virksomhed stadig dokumentationskrav på alle farlige kemikalier. Din produktoversigt over farlige kemikalier er den, der tages udgangspunkt i ved en kemisk risikovurdering. 

Læs vores guide til kemisk risikovurdering >

 

Baggrunden for lovændringen beror på en formodning om, at hvis vi begynder at tænke i hele arbejdsprocessen omkring farlige produkter, kan vi minimere sandsynligheden for ulykker og nærved-ulykker. Derfor vil man fra arbejdsgivers side fremadrettet fokusere mere på ordentlig oplæring og instruktion i forhold til kemi. Vurderingen er nemlig, at manglende instruktion ofte er grunden til usunde og skadelige arbejdsprocesser.

 

Reglerne for sikkerhedsdatablade gælder fortsat

Arbejdstilsynet er ansvarlige for at håndhæve reglerne i den Europæiske REACH-forordning. Og her gælder følgende fortsat: Du skal have alle sikkerhedsdatabladene for dine kemiske produkter tilgængelige for dine medarbejdere; sikkerhedsdatabladene skal holdes opdaterede; og du skal stadig gemme dem i 10 år efter endt brug, så myndighederne kan overvåge skadelige langtidseffekter. Alle disse funktioner kan du gøre nemmere med EcoOnlines Chemical Manager.

Sikkerhedsdatabladene lægger derudover grundstenen til den lovpligtige kemiske APV.

 

Hvad er kemisk APV - og hvordan er den anderledes?

Den kemiske APV er en del af den almindelige APV. Den beskriver kemisk risiko og sikkerhed på arbejdspladsen, og så er den med til at sikre, at vi kan arbejde med stoffer og materialer på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Kemisk APV minder meget om en APB; du skal stadig tage højde for, hvordan stoffer bliver brugt, hvilke farer det indebærer og redegøre for, hvilke forebyggende foranstaltninger og personlige værnemidler. Men en af de store forskelle er selve risikoen. Vi skal som arbejdsplads nu tage stilling til eksponeringsvarighed og -hyppighed ved vores kemiske risikovurderinger og på den måde sætte en risiko på dem. 

 

Øget fokus på instruktion

Ifølge de nye regler vil arbejdstilsynet fremover fokusere mere på, at medarbejdere bliver instrueret ordentligt i sikker håndtering af farlige stoffer og materialer.


Ifølge bekendtgørelsen skal de ansatte modtage tilstrækkelig instruktion i sikker brug af kemi

Kilde: Retsinformation.dk


 

Vil du undgå anmærkninger, når Arbejdstilsynet kommer på besøg, er det derfor vigtigt at du har styr på to ting:

  1. At du har sørget for en grundig, både mundtlig og skriftlig, instruktion i sikker anvendelse.
  2. At alle medarbejdere har adgang til sikkerhedsoplysningerne på skrift efter instruktionen.

 

Sådan udarbejder du den kemiske APV

I en kemisk APV skal du som arbejdsmiljøansvarlig for din arbejdsplads gennemgå og vurdere følgende spørgsmål:

  • Hvilke stoffer og materialer er farlige, og på hvilken måde?
  • Hvordan og hvor meget udsættes medarbejderne for materialerne?
  • Hvordan bruger vi materialerne, f.eks. blanding og påføringsmetoder?
  • Hvilke forebyggende foranstaltninger, f.eks. afspærring, udluftning, ventilation og brug af værnemidler skal vi træffe?
  • Du skal derudover lave en liste over alle de produkter, I bruger i virksomheden.

 

Ved at besvare disse spørgsmål udarbejder du altså den kemiske APV, som også er kendt under navnet "kemisk risikovurdering". Hvis du ved udarbejdelsen af den kemiske APV finder kemiske risici på din arbejdsplads, skal du tage dem med i handlingsplanen for den almindelige APV. Den kemiske APV skal være skriftlig og gøres tilgængelig for de ansatte.

 

Førhen skulle du lave en arbejdspladsbrugsanvisning på hvert enkelt faremærket kemisk produkt (Læs om CLP mærkning af kemikalier her). I stedet anbefaler Arbejdstilsynet nu, at du foretager den kemiske risikovurdering ud fra en bestemt arbejdsproces. I én arbejdsproces kan du f.eks. rutinemæssigt bruge tre forskellige kemiske produkter. For at forenkle arbejdet og samtidig gøre det lettere for medarbejderen at overskue, bør du nu lave en kemisk risikovurdering, hvor du tager højde for alle tre produkter, og hvordan de anvendes.

Her er det vigtigt, at du overvejer ALLE kilder til eksponering. To ufarlige produkter kan f.eks. reagere kemisk med hinanden og producere et farligt stof i en arbejdsproces. Et eksempel på dette er når kemikalier sammenblandes og danner en giftig gas. Farlige eksponeringer kan også skabes som direkte produkt af arbejdsprocessen, som f.eks. ved svejserøg.

Efter en grundig risikovurdering bør du så anbefale foranstaltninger og personlige værnemidler ud fra de farligste kemikalier i arbejdsprocessen. Husk at dette skal være skriftligt og gøres tilgængeligt for medarbejderne.


 

Gør din kemiske håndtering nemmere med Chemical Manager

Med EcoOnlines Chemical Manager kan du nemt holde du styr på din kemiske dokumentation og kommunikation. Du kan bl.a.:

  • Finde dine SDS'er i Nordens største SDS database
  • Løbende holde dine SDS'er opdaterede
  • Oprette kemisk APV med automatisk udtræk af info fra sikkerhedsdatablade

Chemical Manager lever selvfølgelig op til de gældende lovkrav, så du sikrer, at du overholder reglerne. 

 

New call-to-action

Offentliggjort
13. January 2021