Sådan implementerer du kemikalistyring i din virksomhed

I enhver virksomhed, der anvender, producerer eller forhandler kemikalier, er det vigtigt – og lovpligtigt – at holde styr på kemikalierne gennem grundig kemikaliestyring. I dette skriv stiller vi skarpt på kemikaliestyring, og hvordan I...

Skrevet af Michael Larsson

I enhver virksomhed, der anvender, producerer eller forhandler kemikalier, er det vigtigt – og lovpligtigt – at holde styr på kemikalierne gennem grundig kemikaliestyring. I dette skriv stiller vi skarpt på kemikaliestyring, og hvordan I kan implementere kemikaliestyring i din virksomhed, STOP-princippet samt CLP- og REACH-forordningerne.

Indholdsfortegnelse

 1. Hvorfor er kemikaliestyring vigtigt?
 2. Hvordan implementerer du kemikaliestyring i din virksomhed?
 3. Kortlægning af kemikalier i virksomheden
 4. Anskaffelse af sikkerhedsdatablade fra leverandør
 5. Risikovurdering af kemikalier
 6. STOP: Substitution af SVHC'er, foranstaltninger og værnemidler til beskyttelse
 7. FAQ

Hvorfor er kemikaliestyring vigtigt?

Kemikaliestyring hjælper dig med at bevare overblikket over kemikalierne i din virksomhed og beskytte dine medarbejdere. Håndterer, producerer, forhandler eller forbruger I forskellige typer kemikalier, er kemikaliestyringen et essentielt led i at holde styr på: 

 • hvilke kemikalier, I bruger
 • .. i hvor store mængder
 • hvordan I håndterer dem
 • hvilke risici, de udgør
 • hvordan I beskytter medarbejderne mod eksponering
 • og om stofferne kan substitueres til mindre farlige alternativer

Kemikaliestyringen hjælper dig helt lavpraktisk med at skabe overblik over de kemikalier, I håndterer i virksomheden. Igennem kemikaliestyring får I desuden en samlet forståelse for, hvordan medarbejdere potentielt kan blive påvirket af eksempelvis gasser, støv og dampe fra kemikalier og kemiske stoffer.

Systematisk kemikaliestyring bidrager desuden til, at I lever op til gældende lovgivning, og at kemikalierne til enhver tid anvendes forsvarligt. Derudover kan kemikaliestyringen hjælpe jer med at minimere antallet og mængden af kemikalier, I anvender, samt skabe overblik over, om visse farlige kemikalier kan erstattes med mere miljø- eller arbejdsmiljøvenlige alternativer.

Er du i tvivl om de konkrete regler for dokumentation og håndtering af kemikalier?

Download guiden: Dine 6 pligter til dokumentation af farlige stoffer og materialer >

 


Hvordan implementerer du kemikaliestyring i din virksomhed?

Før i tiden har det været besværligt og omfattende at sikre korrekt kemikaliestyring i virksomheden, og ofte har det omfattet utallige Excel-ark. Sådan er det heldigvis ikke længere.

I dag kan I med fordel bruge et elektronisk system til effektiv kemikaliestyring i hele virksomheden. Hos EcoOnline har vi for eksempel udviklet Chemical Manager, som er en software-løsning, der gør det nemt for dig at sikre korrekt og optimal kemisk håndtering.

Chemical Manager kan tilgås fra en mobilapp, så dine medarbejderne hurtigt kan tilgå nødvendig information om de kemikalier, de håndterer. Samtidig kan I søge blandt 80.000+ sikkerhedsdatablade og rapportere på brug af kemikalier og kemiske stoffer.

Der er mange forskellige interessenter ved kemikaliestyringen, herunder kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og myndigheder. Et let og intuitivt onlinesystem gør det nemt for jer at strømline processen og leve om til lovgivningen. 

Klik på billedet herunder for at se en demo-video af Chemical Manager:

New call-to-action

 

Kortlægning af kemikalier i virksomheden

Et essentielt led i kemikaliestyringen er – naturligt nok – at danne et overblik over de produkter, I på den ene eller anden måde håndterer i virksomheden. Et produkt er lig med et kemikalie. Og selve produktlisten er en liste, der består af sikkerhedsdatablade på samtlige produkter, I anvender i din virksomhed. Listen er lovpligtig.

"Produkter” dækker blandt andet over rengøringsmidler, maling og cement. Og materialer og produkter kan være både faste, flydende, granulater og luftformige.

I forbindelse med kemikaliestyringen er der særligt fokus på stoffer, der anses som farlige, eller som kan forringe medarbejderes sundhed. Indeholder et produkt farlige kemikalier skal I have sikkerhedsdatablade på kemikalierne og CLP-mærke produktet. 

DU skal være opmærksom på, om kemikalierne i dine produkter hører under: 

 • Stoffer og materialer, der er klassificeret som farlige efter de regler, der er fastsat i CLP-forordningen. ”CLP” står for ”Classification, Labelling and Packaging” og er den europæiske lovgivning angående netop klassificering, mærkning og pakning af kemiske stoffer og blandinger.
 • Stoffer og materialer, der opfylder CLP-forordningens kriterier for klassificering som farlige, men som ikke skal klassificeres. Det gælder blandt andet makeup og lægemidler, som ikke behøver et SDS.
 • Stoffer, materialer og arbejdsprocesser, der er omfattet af kræftbekendtgørelsen eller bekendtgørelsen om asbest.
 • Stoffer og materialer, der, af REACH-forordningen, er omfattet af kravet om sikkerhedsdatablade. REACH er EU's kemikalielovgivning, som har til formål at sikre, at kemikalier anvendes forsvarligt og med minimal sundheds- og miljømæssig risiko.



Anskaffelse af sikkerhedsdatablade fra leverandører

Ifølge REACH-forordning skal der være sikkerhedsdatablade tilgængelige for alle potentielt farlige kemikalier, der findes i din virksomhed.

Af et sikkerhedsdatablad fremgår det blandt andet, hvordan I håndterer, bruger og bortskaffer det pågældende kemikalie på forsvarlig vis.

Konkret kan du af sikkerhedsdatabladet blandt andet se faresymboler for kemikalierne, UFI-koder (hvis du er heldig - de er nemlig ikke lovpligtige i SDS´et) samt diverse H- og P-sætninger. H- og P-sætninger kaldes også ”faresætninger” og ”sikkerhedssætninger”.

EcoOnlines Chemical Manager gør det nemt for dig at leve op til de gældende regler for sikkerhedsdatablade, idet systemet giver dig adgang til Nordens største kemidatabase med over 85.000 danske sikkerhedsdatablade. Her kan du nemt finde og organisere alle relevante sikkerhedsdatablade.

Hvis du benytter Chemical Manager, er alle dine sikkerhedsdatablade tilgængelige i PDF-format. Derudover laver vi et udtræk af oplysningerne fra de vigtigste punkter på sikkerhedsdatabladene, så det blandt andet bliver endnu nemmere at oprette kemiske risikovurderinger.

NEW2 SDS Database_Benefit_4
Screenshot af sikkerhedsdatablad i Chemical Manager

Se demo-video af Chemical Manager >

Kemisk risikovurdering

Gennem systematisk risikovurdering af de kemikalier, I arbejder med i din virksomhed, vurderer og forebygger I potentielle sundhedsrisici. Det er lovpligtigt at gennemføre en kemisk risikovurdering, hvis produktet er farligt eller bliver farligt på den måde, I anvender det på.

Den kemiske risikovurdering kaldes også en ”kemisk APV” og er et led i virksomhedens ”almindelige” arbejdspladsvurdering – APV. Den kemiske APV har fået øget fokus siden 2019, hvor kravet om de tidligere lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger blev ophævet.

Viser den kemiske risikovurdering, at der findes farlige kemikalier og stoffer på din arbejdsplads, skal I prioritere initiativer i virksomheden med STOP-princippet.

”STOP” står for:

 • Substitution
 • Tekniske foranstaltninger
 • Organisatoriske foranstaltninger
 • Personlige værnemidler



STOP: Substitution af SVHC'er, foranstaltninger og værnemidler til beskyttelse

Første led i STOP er substitution. Begrebet ”substitution” dækker over, at I som virksomhed er forpligtet til at udskifte farlige materialer, stoffer og arbejdsgange med mindre farlige – eller helt ufarlige – af slagsen.

Det er i mange tilfælde relevant med substitution. I særdeleshed bør I som virksomhed være opmærksomme på substitution, hvis I arbejder med såkaldte SVHC’er. SVHC’er er stoffer, der er særligt problematiske. Det gælder blandt andet kræftfremkaldende, mutagene og hormonforstyrrende stoffer.

Hent guide med 22 stoffer, du bør substituere nu >

Er det ikke muligt at substituere de farlige stoffer, er næste step de tekniske foranstaltninger. Det kunne blandt andet være indkapsling af arbejdsprocessen. Hernæst kommer de organisatoriske foranstaltninger, som handler om at planlægge og tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt med fokus på at undgå eller begrænse udsættelsen for farlige stoffer.

Sidste step i ”STOP” er personlige værnemidler. Er det ikke muligt at undgå, at medarbejdere bliver udsat for farlige stoffer eller materialer, skal der benyttes egnede personlige værnemidler til beskyttelse.

Vil du have en mere generel indflyvning i regler og begreber, du skal kende til, hvis I håndterer kemikalier, kan vi anbefale dig at læse med her.


FAQ

Hvad er substitution?

Substitution handler om at udskifte farlige stoffer, materialer eller arbejdsgange med mindre farlige af slagsen. Kan du vælge en fuldkommen ufarlig løsning, er dét naturligvis at foretrække. Ellers gælder det om til enhver tid at vælge den mindst farlige løsning.

Hvem er interessenter ved kemikaliestyring?

Alle, der på den ene eller anden måde er i kontakt med eller har interesse i dit produkt eller din ydelse, er en interessent i din kemikaliestyring. Interessenter omfatter blandt andet medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder og myndigheder.

Hvad er H- og P-sætninger?

H- og P-sætninger kaldes på dansk for faresætninger og sundhedssætninger. H- og P-sætningerne fremgår af et kemikalies sikkerhedsdatablad og er en del af CLP-mærkningen.

 

 


Vores relaterede indlæg

| Kemikaliestyring
Kemisk Risikovurdering: Skema/skabelon

Den kemiske APV er lovpligtig. Vi har gjort den simpel for dig. Hent vores trin-for-trin-skabelon, så du kan komme...

| Kemikaliestyring
H- og P-sætninger: Den komplette liste

Hvad er en faresætning? Hvad er forskellen mellem H- og P-sætninger? Hvad skal du bruge dem til? Og hvor mange findes...

| Kemikaliestyring
Håndtering af kemikalier: En indflyvning i regler og begreber, du skal kende til

I din virksomhed gøres der med garanti brug af kemikalier i en eller anden udstrækning. Visse af disse kemikalier kan...