Guide: Hurtigere, nemmere og bedre kemihåndtering (fra Excel til Cloud)

Hvordan håndterer din virksomhed kemikaliesikkerhed? Hvor lang tid vil det tage dig at indsamle den dokumentation, du har brug for, for at vise medarbejdere, ledere og potentielle kunder, at din virksomhed gør, hvad der skal til, for at...

Hvordan håndterer din virksomhed kemikaliesikkerhed? Hvor lang tid vil det tage dig at indsamle den dokumentation, du har brug for, for at vise medarbejdere, ledere og potentielle kunder, at din virksomhed gør, hvad der skal til, for at reducere menneskers eksponering for negative virkninger af kemikalier og for at beskytte miljøet?

 

Hvad kan du forvente af denne guide?

I denne guide

 • Forklarer vi kort, hvorfor du egentlig skal bekymre dig om kemikaliesikkerhed og kemisk risikovurdering

 • Beskriver vi nogle af de bekymringer, folk har med hensyn til håndtering af kemikaliesikkerhed

 • Ser vi på emnet set fra
  • arbejdsmiljøledernes perspektiv
  • de medarbejdere, de beskytter
  • og den afdeling og de ledere, de arbejder sammen med
  • kundernes perspektiv, som er blevet stadig mere krævende med hensyn til at udvælge leverandører og entreprenører med gode miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige akkreditiver.
 • Gennemgår vi 7 konkrete trin til en effektiv og kontinuerlig kemisk risikovurdering

Du kan også hente vores download 'Flyt din kemihåndtering fra Excel til skyen - Fordele og tjekliste' lige her >

 

Værd at vide om kemi og sikkerhed på arbejdspladsen

>Dårlig sikkerhed på arbejdspladsen forårsager dødsulykker og tabt livskvalitet

Vi har set enorme fremskridt med at gøre arbejdspladser mere sikre i de seneste årtier.

ILO's (den Internationale Arbejdsorganisation) statistikker viser, at antallet af registrerede dødsulykker på arbejdspladser i hele verden faldt fra 37.225 i 2009 til 10.735 i 2020. I samme periode faldt antallet af registrerede arbejdsulykker uden dødelig udgang fra over fire millioner til under en million.

Dårligt helbred dræber imidlertid flere mennesker end dårlig sikkerhed, og en af årsagerne til dette er forkert håndtering af farlige stoffer. Farlige stoffer omfatter stoffer, der forekommer naturligt (såsom stenstøv og vira), samt kemiske produkter, der anvendes til fremstilling, rengøring, teknik og vedligeholdelse.

Dødeligheden inddrager heller ikke det større billede – tabet af livskvalitet, f.eks. når en person ikke længere kan spille fodbold med sine børn eller børnebørn på grund af astma eller lider under langvarige hudsygdomme. Mange arbejdstagere er nødsaget til at lade sig pensionere tidligt – et tab af en værdifuld ressource for arbejdsgiverne.

 

Fakta: Statistikker fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), der arbejder sammen med den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), anslår, at 1,9 millioner personer døde i 2016 (de seneste statistikker til rådighed) af arbejdsrelaterede sygdomme og skader. Mens vi fokuserer meget på ulykker og sikkerhed, skyldtes mindre end en ud af fem af disse dødsfald arbejdsulykker. Mange flere dødsfald skyldtes eksponering for farlige stoffer på arbejdspladsen. WHO/ILO-undersøgelsen skønnede, at der mellem 2000 og 2016 var en konstant stigning i sundhedsproblemers indvirkning på menneskers livskvalitet. (Kilde: www.who.int/publications/i/item/9789240034945)

 

>Industrielle kemikalier påvirker miljøet

Offentlighedens opfattelse af miljøkonsekvenserne fra industrielle kemikalier har øget behovet for, at virksomheder tager et grundigt kig på, hvordan de bruger og håndterer kemikalier på arbejdspladsen. En fælleseuropæisk undersøgelse offentliggjort af Europa-Kommissionen (EF) i marts 20202 viste, at mens 85 % af de adspurgte var bekymrede over kemikaliers indvirkning på deres egen sundhed, var 90 % bekymrede over indvirkningen på miljøet.

 

>Kemikalier påvirker vores evne til at bekæmpe nye vira

COVID-19-pandemien har medført yderligere bekymring over vores afhængighed af og eksponering for kemikalier. Eksponering for kemikalier, især dem, der påvirker vores immunforsvar og åndedrætsorganer, svækker vores evne til at bekæmpe en virus som COVID-19 (kilde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1840).

 

Hvorfor i det hele taget bekymre sig om kemikaliesikkerhed og kemiske risikovurderinger?

 • Det er et lovkrav, at din virksomhed vurderer og håndterer eksponering for farlige kemikalier.
 • Det er samtidig vigtigt for at beskytte mennesker, miljø og driftskontinuiteten.

 

New call-to-action

 

Sådan ser interessenterne på kemihåndtering og kemikaliesikkerhed

Frontlinjemedarbejdere er normalt ikke interesserede i papirarbejde, og de lukker af for ord som "compliance". De vil gerne vide, at de er sikre, og at deres helbred ikke er i fare. Men det er usandsynligt, at de læser sidevis af dokumenter for at opnå dette. Det er derfor nødvendigt, at folk omkring dem er ansvarlige for at vurdere risiciene ved de stoffer, der anvendes, for at fastlægge de nødvendige kontrolforanstaltninger og for at kommunikere disse til arbejdstagerne på en måde, de forstår.

Det bringer os til dem, der er ansvarlige for at vurdere risikoen. Det må ikke tage dem dagevis at gøre dette – de har et stykke arbejde, der skal gøres, og en virksomhed at drive. Afdelings- og arbejdsmiljøledere skal kunne forsikre ledelsen om, at risiciene er under kontrol. Hvis de har brug for flere ressourcer til at gøre dette, skal de kunne lave en business case for at få disse. Det kræver brugervenlige værktøjer at samle dokumentation og en rapporteringsmetode, der er ligetil og nøjagtig.

Selvom ledelsen altid har ønsket at få sikkerhed for, at tingene bliver håndteret godt, er de i stigende grad under pres i udbudsprocesser for at dokumentere dette over for potentielle kunder.

Kunderne er under pres for at kontrollere, at deres forsyningskæder er i overensstemmelse på alle områder, når det kommer til miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse. De kan nemt gennemskue vage formuleringer som "sikkerhed, sundhed og miljø er vores førsteprioritet".

 

Tabel: Interessenternes ønsker, bekymringer og behov

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de ønsker, bekymringer og behov, som interessenterne i din virksomhed har. Hvilke genkender du?

Interessent

Ønsker

Bekymringer

Behov

Frontlinjemedarbejdere

 

At være sikre og sunde og beholde deres arbejde.

Konsekvenser for deres privatliv, såsom dårligt helbred, der forhindrer dem i at have en hobby.

For meget papirarbejde.

Enkel og nem adgang til oplysninger.

Mindre afhængighed af personlige værnemidler – komfortable personlige værnemidler, hvor det er nødvendigt.

Arbejdsmiljøledere

At vide, at der er lavet risikovurderinger, at de følges, og at kontrolforanstaltninger revideres regelmæssigt.

At de går glip af noget vigtigt.

At de forventes at foretage alle vurderinger.

Omfattende system med opdateringer.

Rapporteringsmuligheder.

Dokumentationsspor.

Afdelingsledere

 

At holde medarbejdere under og over dem glade.

At køre deres afdelinger med succes.

At miste personale.

For meget administrationsarbejde.

Deres egen mangel på kompetence på et fagområde.

Værktøjer, der gør det nemt at beskytte medarbejderne, få arbejdet gjort og bevise over for ledelsen, at de gør det rigtige.

Ledere/direktører

At have ro i sindet, vel vidende at deres virksomhed overholder reglerne.

At kunne afgive tilbud til nye kunder.

En stor ulykke, retsforfølgelse, civile søgsmål.

Besvær for dem.

Sammenfattende rapporter, der fremhæver eventuelle huller, eller beroliger, hvis der ikke er nogen.

Arbejdsmiljøpolitikker, der fungerer.

Kunder

 

At vide, at deres leverandører overholder reglerne og er pålidelige og omkostningseffektive.

Leverandørsvigt.

Forsikring om, at leverandøren arbejder sikkert, sundt og miljøvenligt.

 

Håndtering af kemikaliesikkerhed

7 trin til effektiv og kontinuerlig kemisk risikovurdering

Det er op til den enkelte virksomhed at afgøre, hvordan I laver den kemiske risikovurdering og overholder lovgivningen. Men lad os lige introducere 7 trin, der kan være rigtig nyttige at følge.

Obs! En lille kontorbaseret virksomhed, med kun et skab, der indeholder et par rengøringsprodukter til hjemmet, kan gå gennem disse trin enkelt og hurtigt. Papirarbejdet kan bestå af en enkelt mappe med sikkerhedsdatablade og kemiske risikovurderinger. Implementering af kontrolforanstaltningerne kan udføres med et grundkursus og genopfriskningskurser, normale rapporteringsprocesser for hændelser og god supervision.

Når større eller mere komplekse virksomheder forsøger at anvende en lignende tilgang med at bruge eksisterende dokumentations- og uddannelsessystemer, vil systemet sandsynligvis blive overbelastet og hurtigt forældet.

Figur Processen for vurdering af kemiske risici - 7 trin

 

Trin 1: Udarbejd en kemikaliepolitik

En politik for kemikaliesikkerhed for en lille lavrisikovirksomhed kan være en del af den overordnede sundheds- og sikkerhedspolitik eller arbejdsmiljøpolitik. Det kan f.eks. være angivet, at der kun indkøbes indenlandske produkter eller produkter fra en bestemt leverandør. Introduktions- og genopfriskningskurser kan være baseret på brugsvejledningen på produktet.

En virksomhed med en mere kompleks anvendelse af farlige stoffer kan have brug for en separat kemikaliepolitik, der dækker farlige stoffer, som er biprodukter fra andre processer, såsom sten, kul eller træstøv, samt købte kemikalier. Det kan fremgå af politikken, at virksomhedens mål blot er at overholde lovgivningen i de lande, hvor den opererer. Eller det kan være, at virksomheden ønsker at gå skridtet videre og beskytte mennesker og miljø ved at begrænse eller forbyde brugen af en bredere vifte af stoffer (som dem på SIN-listen).

Politikken bør præcisere roller og ansvar for kemikaliesikkerhedsstyring i virksomheden. Når du implementerer en softwareløsning, skal du definere, hvem der kan få adgang til hvilke dele af systemet; hvem der kan tilføje emner på lageroversigten, hvem der kan lave en vurdering, hvem der skal godkende hver vurdering, og hvem der har skrivebeskyttet adgang. En kortlægning af adgangsrettigheder i softwaren for roller og ansvar i politikken gør det nemmere at kontrollere, at alle forstår, hvad de skal gøre.

 

Trin 2: Lav en lageroversigt

Denne tilsyneladende enkle opgave kan være tidskrævende. Mange virksomheder har opdaget, at opgaven med at lave en lageroversigt, er en god mulighed for at få ryddet ud – at fjerne kemikalier, der ikke længere er nødvendige. Det er forbløffende, hvad du kan finde bagerst i et skab. Stoffer skal bortskaffes korrekt – nogle kan hældes ud i vasken, andre skal følge en særlig affaldsstrøm.

En fragmenteret tilgang til lageroversigter kan indebære, at forskellige afdelinger køber variationer af de samme stoffer til samme formål. Oprettelse af en central og tilgængelig lageroversigt vil give bedre kontrol med indkøb. Det vil desuden sikre omkostningsbesparelser, hvis et produkt kan købes i store partier. Ansvaret for at føje varer til lageret bør dog normalt ligge hos hver afdeling, ikke hos arbejdsmiljølederen.

Selvom en lageroversigt, der er oprettet i Excel, kan være et udgangspunkt, vil en softwaredrevet skabelon synliggøre eventuelle huller i oplysningerne og gøre det nemmere at dele viden.

 

Trin 3: Indhent sikkerhedsdatablade

Der kræves et sikkerhedsdatablad for hvert produkt på lageret. Hvis virksomheder baserer deres kontrolforanstaltninger på et forældet sikkerhedsdatablad, er de muligvis ikke opmærksomme på nye fund om farerne.

Hvert år udgiver organisationer som ECHA og IARC opdateringer om de skadelige virkninger af eksponering for forskellige stoffer. Det kan påvirke de nødvendige kontrolforanstaltninger eller de personer, der kan være særligt sårbare over for eksponering. Det er tidskrævende at få fat på leverandører for at få nye sikkerhedsdatablade regelmæssigt, og mange virksomheder antager, at nogen vil fortælle dem, hvis der sker ændringer. Sørg for, at du har en proces på plads, så dette er sandt.

 

Trin 4: Vurder risici og træf beslutning om kontrolforanstaltninger

Sikkerhedsdatabladet bør anvendes til at identificere eksponeringsveje og virkninger for hvert stof. Men sikkerhedsdatabladet er ikke det samme som en kemisk risikovurdering. Et enkelt kemikalie, der anvendes til to opgaver, kan have brug for to kemiske risikovurderinger. F.eks. kan den kemiske risikovurdering for påføring af maling med en rulle være forskellig fra den for brug af den samme maling i en spray. Alternativt kan to eller tre stoffer, der kun anvendes i en enkelt proces, dækkes af én kemisk risikovurdering.

Gennemgå faserne i den proces, du risikovurderer, og alle de måder, hvorpå nogen kan blive eksponeret. Tænk på brugerne – og på andre, der kan blive påvirket af stoffet.

Hvordan vil du forhindre hver enkelt eksponering? Før du går videre til afsnittet i sikkerhedsdatabladet om, hvilke personlige værnemidler der skal bæres, skal du huske hierarkiet over kontrolforanstaltninger som vist i figuren nedenfor.

Figur Hierarki for kontrolforanstaltninger ifm. kemikaliesikkerhed

Kontrolforanstaltninger øverst i hierarkiet vil være mere effektive på lang sigt, og de bør derfor overvejes først. Foranstaltningerne nederst i hierarkiet kan stadig være vigtige, enten som kortsigtet foranstaltning, indtil der er mulighed for en længerevarende kontrolforanstaltning, eller som et ekstra beskyttelseslag ud over dem, der er højere oppe. Tabellen længere nede indeholder nogle eksempler på hver type kontrolforanstaltning.

Hvordan afgør du, om de kontrolforanstaltninger, du har, er tilstrækkelige?

Nogle virksomheder bruger en risikomatrix til at tildele et nummer til den skade, der kan forårsages, sandsynligheden for eksponering og antallet af personer, der kan blive eksponeret. Forskellige typer stoffer har forskellige egenskaber, som skal forstås for at fastslå den potentielle skade. F.eks. driftstemperatur for flygtige væsker eller partikelstørrelse på støv. Brugen af en matrix vil hjælpe dig med at prioritere og identificere uacceptable farer.

De oplysninger, du bruger fra sikkerhedsdatabladet og andre kilder, og de beslutninger, du træffer om risiko- og kontrolforanstaltninger, skal dokumenteres som din kemiske risikovurdering. Det er nemmere at gøre, hvis din vurderingsskabelon kan bede dig om forskellige oplysninger afhængigt af tidligere svar, og hvis der findes rullelister, hvor faresætninger og kontrolforanstaltninger er standardiserede (se eksempel på billedet nedenfor).

Skærmbillede af kemisk risikovurdering med rullemenuer:

Billede1

Tabel: Eksempler på kontrolforanstaltninger for farlige stoffer

Kontrolforanstaltningstype og princip

Eksempel – før

Eksempel – efter

Eliminering – ændr processen.

En køkkenmontør skar paneler i rette størrelse og brugte et klæbemiddel til at fastgøre kantbånd. Klæbemidlet skulle anvendes i et godt ventileret område på grund af dampe.

Montøren sendte specifikationer til en specialvirksomhed, der brugte industrielt udstyr til at skære og færdiggøre panelerne. Dette forhindrede eksponering for klæbemidler, sparede montøren tid, og det endelig arbejde var af højere kvalitet.

Substitution – samme proces, andet stof eller anden form af stoffet.

En virksomhed købte 5 liters beholdere af et renseprodukt, der skulle fortyndes med vand, 1:50. Det ufortyndede kemikalie er ætsende, så konsekvenserne af et udslip kan være alvorlige.

Selv om det var dyrere at købe den allerede fortyndede version i mindre beholdere, var der færre ulykker, og virksomheden var mindre afhængig af personlige værnemidler, tilsyn og uddannelse. Rengøringspersonalet fik udført mere arbejde på samme tid.

Tekniske kontrolforanstaltninger – adskil personer fra faren

En produktionsproces for kredsløbskort anvendte lokal udstødningsventilation, en almindelig form for teknisk kontrolforanstaltning, til at fjerne dampe, der blev dannet, når kortene blev sprøjtet i hånden.

En lukket proces brugte en robotsprøjte inde i et kabinet. Arbejdere lastede og aflæssede stadig udstyret, men blev ikke længere udsat for dampe under sprøjtning. Antallet af afviste kort blev reduceret, hvilket betalte for forbedringerne.

Administrative kontrolforanstaltninger – ændr den måde, folk arbejder på

Arbejdere blandede kemikalier baseret på, hvor stofferne blev opbevaret. Dette førte til udslip af dampe.

Opbevaringsområdet blev omorganiseret for at gøre den korrekte proces nemmere, og der blev sat etiketter på hylderne som en påmindelse.

Regelmæssig uddannelse sikrede den korrekte rækkefølge af trin.

Supervisorer blev bedt om at kontrollere processerne mere regelmæssigt.

Personlige værnemidler – sikkerhedsdatabladet vil rådgive om den nødvendige standard og type af personlige værnemidler.

Et farligt rengøringskemikalie var blevet erstattet af et, der var mindre farligt. Supervisoren ophørte med at købe beskyttelseshandsker, da sikkerhedsdatabladet ikke længere krævede dem. Nogle rengøringsmedarbejdere fik udslæt.

Nogle rengøringsmedarbejdere havde mere følsom hud og brugte meget tid med hænderne i vand. En række handsker blev testet af rengøringsmedarbejderne, og deres foretrukne mulighed blev stillet til rådighed.

 

Trin 5: Implementér kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger omfatter brugsanvisninger om stoffer, tilhørende udstyr (såsom ventilationstjek eller korrekt brug af værktøj) og personlige værnemidler, hvor der er behov for det.

Det omfatter også afhjælpende foranstaltninger. Hvad skal vi gøre, hvis nogen får det på huden? Hvad skal vi gøre, hvis der spildes eller frigives gas? Er der noget særligt, vi skal gøre i tilfælde af brand?

Det minder os om, hvorfor sikkerhedsdatablade ikke er nok alene – de indeholder ikke lokale oplysninger, f.eks. hvordan man kontakter en førstehjælper, eller hvor spildsæt opbevares. At kunne levere tilpassede, enkle oplysninger til medarbejderne, gør det lettere for dem at følge kontrolforanstaltningerne (se billede nedenfor).

God uddannelse kan lære medarbejderne at følge de korrekte metoder til en opgave, de udfører regelmæssigt. Men vil de huske, hvad de skal gøre i en nødsituation? Brugen af QR-koder på stoffer kan gøre det enkelt for medarbejdere, førstehjælpere eller eksternt redningsmandskab at finde vigtige oplysninger hurtigt.

 

Trin 6: Gennemgå og opdater kemikalierisikovurderinger

Alt for ofte udføres kemiske risikovurderinger kun en enkelt gang om året (eller sjældnere endda). Men kemiske risikovurderinger skal tages op til fornyet overvejelse, når der sker ændringer, der kan påvirke risikovurderingen.

Virksomheder skal ’overvåge’ interne ændringer – f.eks. hvis en leverandør udskifter et stof, hvis udstyr udskiftes, eller hvis der er betydelige personaleændringer. Overvågning af eksterne ændringer kan være en større udfordring, så det er betryggende at have et system på plads, der markerer ændringer i sikkerhedsdatablade, lovgivning eller vejledning, som dine vurderinger er afhængige af.

Dine systemer til helbredsovervågning og rapportering af hændelser bør understøtte din kemiske risikovurdering. Tilskynd dine medarbejdere at rapportere eventuelle helbredssymptomer, f.eks. hududslæt eller stakåndethed, så en tidlig undersøgelse kan klarlægge, om disse er arbejdsrelaterede.

 

Trin 7: Gennemgå processen

Trin 6 handler om at gennemgå, vedligeholde og opdatere individuelle kemiske risikovurderinger, mens trin 7 handler om at gennemgå den overordnede proces.

Hvis din virksomhed følger en ISO-ledelsesstandard (f.eks. ISO 45001 eller ISO 14001), vil du genkende dette som trinnet med løbende forbedring. Ved at gennemgå de første seks trin kan du overholde reglerne. Men ved at gennemgå den overordnede proces, kan du blive mere effektiv til at opnå compliance, samtidig med at du kan finde besparelser, produktivitetsgevinster og andre fordele.

 

Forbedrede tilgange til håndtering af kemikaliesikkerhed

Selv virksomheder, der allerede gør brug af avanceret fildeling, ser fordele ved at overgå til en fælles database for kemiske produkter og kemiske risikovurderinger med alle de rapporteringsfunktioner, som sådanne databaser har. Så hvad venter du på?

New call-to-action


Vores relaterede indlæg

| Kemikaliestyring
Hvad er et godt arbejdsmiljø?

I dette indlæg vil vi forsøge at beskrive, hvad et godt arbejdsmiljø er, og hvilke faktorer der spiller ind, hvis man...

| Kemikaliestyring
7 vigtige facts om bæredygtighed relateret til arbejdsmiljø

Vores samfund har gjort store fremskridt i det sidste århundrede, både økonomisk, teknologisk og socialt. Men disse...

| Kemikaliestyring
Sådan håndterer du ulykker og nærved-hændelser på arbejdspladsen

Vidste du, at ca. 50% af alle hændelser i virksomheder i Danmark aldrig bliver indrapporteret? Det viser en tidligere...