H- og P-sætninger: Den komplette liste

Hvad er en faresætning? Hvad er forskellen mellem H- og P-sætninger? Hvad skal du bruge dem til? Og hvor mange findes der? Forstå faresætningerne og se den komplette liste over H- og P-sætninger herunder.

Skrevet af Michael Larsson

Hvad er en faresætning? Hvad er forskellen mellem H- og P-sætninger? Hvad skal du bruge dem til? Og hvor mange findes der? Forstå faresætningerne og se den komplette liste over H- og P-sætninger herunder.

shutterstock_397306489-1

H- og P-sætninger viser dig, hvilke farer et stof udgør, og hvordan du skal håndtere det - både præventivt og ved eksponering. Faresætningerne er en del af sikkerhedsdatabladet.

 

Hvad er en faresætning?

En faresætning viser, hvordan et stoft er farligt, og hvordan du håndterer det på en sikker måde. Faresætningen er delt op i to: en H-sætning, der viser faretyoen, og en P-sætning, som du selv skal tilføje på baggrund af, hvordan I håndterer stoffet. 


 H-sætningen viser faretypen. For eksempel:

 • Eksplosionsfare
 • Brændfarligt
 • Livsfarligt
 • Giftig

H-sætningen viser også, under hvilke forhold stoffet bliver farligt. For eksempel: 

 • Eksplosionsfare ... ved opvarmning
 • Brandfarlig ... som væske og damp.
 • Livsfarligt ... ved indtagelse
 • Giftigt ... ved hudkontakt

P-sætningen supplerer H-sætningen og viser, hvordan du håndterer stoffet på en sikker måde, eller hvad du skal gøre, hvis du eksponeres for stoffet.

Eksempler på præventive P-sætninger:

 • Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. 
 • Hold beholderen tæt lukket.

Eksempler på P-sætninger ved eksponering:

 • I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
 • Søg lægehjælp ved ubehag.

Brug sætningerne til at instruere i sikker håndtering

H- og P-sætninger er en del af sikkerhedsdatabladet og et redskab til hurtigt at identificere, hvordan du håndterer stofferne forsvarligt. De er et vigtigt redskab til at instruere medarbejderne og gør det nemt at se, hvordan et kemikalie skal håndteres.

I forlængelse af H- og P-sætninger,  kan du passende læse mere om de 9 faremærker og CLP-forordningen, der supplerer med visuelt og let-aflæselige farepiktogrammer.

Herunder finder du en komplet liste over alle H- og P-sætninger. Listen er kopireret 1:1 fra Europa-Kommisionens hjemmeside.

 

Click me


Komplet liste over H-sætninger

 • H200 Ustabilt eksplosiv.
 • H201 Eksplosiv, masseeksplosionsfare.
 • H202 Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.
 • H203 Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
 • H204 Fare for brand eller udslyngning af fragmenter
 • H205 Fare for masseeksplosion ved brand.
 • H220 Yderst brandfarlig gas.
 • H221 Brandfarlig gas.
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H223 Brandfarlig aerosol.
 • H224 Yderst brandfarlig væske og damp.
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H228 Brandfarligt fast stof.
 • H240 Eksplosionsfare ved opvarmning.
 • H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.
 • H242 Brandfare ved opvarmning.
 • H250 Selvantænder ved kontakt med luft.
 • H251 Selvopvarmende, kan selvantænde.
 • H252 Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
 • H260 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
 • H261 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
 • H270 Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.
 • H271 Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
 • H272 Kan forstærke brand, brandnærende.
 • H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
 • H281 Indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H300 Livsfarlig ved indtagelse.
 • H301 Giftig ved indtagelse.
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H310 Livsfarlig ved hudkontakt.
 • H311 Giftig ved hudkontakt.
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H330 Livsfarlig ved indånding.
 • H331 Giftig ved indånding.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H340 Kan forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at
  faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>
 • H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H350 Kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H351 Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H362 Kan skade børn, der ammes.
 • H370 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H371 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H372 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.


Supplerende fareoplysninger.


Fysiske egenskaber

 • EUH 001 Eksplosiv i tør tilstand.
 • EUH 014 Reagerer voldsomt med vand.
 • EUH 018 Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
 • EUH 019 Kan danne eksplosive peroxider.
 • EUH 044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

Sundhedsmæssige egenskaber

 • EUH 029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
 • EUH 031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
 • EUH 032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
 • EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
 • EUH 070 Giftig ved kontakt med øjnene.
 • EUH 071 Ætsende for luftvejene.

Supplerende mærkningselementer/oplysninger om visse stoffer og blandinger

 • EUH 201 Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på.
 • EUH 201A Advarsel! Indeholder bly.
 • EUH 202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.
 • EUH 203 Indeholder krom (VI). Kan udløse allergisk reaktion.
 • EUH 204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
 • EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
 • EUH 206 Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.
 • EUH 207 Advarsel! Indeholder cadmium. Der udvikles farlige dampe under anvendelsen. Se producentens oplysninger. Overhold sikkerhedsforskrifterne.
 • EUH 208 Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
 • EUH 209 Kan blive meget brandfarligt ved brug
 • EUH 209A Kan blive meget brandfarlig ved brug.
 • EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
 • EUH 401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

 


Komplet liste over P-sætninger

 

 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs etiketten før brug.
 • P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
 • P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
 • Rygning forbudt.
 • P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • P220 Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer.
 • P222 Undgå kontakt med luft.
 • P223 Undgå kontakt med vand.
 • P230 Holdes befugtet med...
 • P231 Håndteres og opbevares under inert gas/….
 • P232 Beskyttes mod fugt.
 • P233 Hold beholderen tæt lukket.
 • P234 Opbevares kun i originalemballagen.
 • P235 Opbevares køligt.
 • P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
 • P241 Anvend eksplosionssikkert [elektrisk/ventilations-/lys-/…] udstyr.
 • P242 Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.
 • P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
 • P244 Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.
 • P250 Må ikke udsættes for slibning/stød/gnidning/….
 • P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P263 Undgå kontakt under graviditet/amning.
 • P264 Vask ... grundigt efter brug.
 • P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P282 Bær kuldeisolerende handsker og enten ansigtsskærm eller øjenbeskyttelse.
 • P283 Bær brandbestandig eller brandhæmmende beklædning.
 • P284 [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
 • P231 + P232 Håndteres og opbevares under inert gas/…. Beskyt mod fugt.
 • P301 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
 • P302 VED KONTAKT MED HUDEN:
 • P303 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P304 VED INDÅNDING:
 • P305 VED KONTAKT MED ØJNENE:
 • P306 VED KONTAKT MED TØJET:
 • P308 VED eksponering eller mistanke om eksponering:
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/….
 • P311 Ring til en GIFTINFORMATION/læge/….
 • P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
 • P313 Søg lægehjælp.
 • P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
 • P315 Søg omgående lægehjælp.
 • P320 Særlig behandling straks påkrævet (se ... på denne etiket).
 • P321 Særlig behandling (se ... på denne etiket).
 • P330 Skyl munden.
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P332 Ved hudirritation:
 • P333 Ved hudirritation eller udslet:
 • P334 Hold under koldt vand [eller anvend våde omslag].
 • P335 Børst løse partikler bort fra huden.
 • P336 Forsigtig opvarmning af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det angrebne område.
 • P337 Ved vedvarende øjenirritation:
 • P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P340 Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • P342 Ved luftvejssymptomer:
 • P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P352 Vask med rigeligt vand/….
 • P353 Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P360 Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
 • P361 Alt tilsmudset tøj tages straks af.
 • P362 Alt tilsmudset tøj tages af.
 • P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
 • P370 Ved brand:
 • P371 Ved større brand og store mængder:
 • P372 Eksplosionsfare.
 • P373 BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
 • P375 Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
 • P376 Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
 • P377 Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.
 • P378 Anvend…til brandslukning.
 • P380 Evakuer området.
 • P381 I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder.
 • P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
 • P391 Udslip opsamles.
 • P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/….
 • P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
 • P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
 • P302 + P334 VED KONTAKT MED HUDEN: Hold under koldt vand eller anvend våde omslag.
 • P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/….
 • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P306 + P360 VED KONTAKT MED TØJET: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
 • P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
 • P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 • P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P342 + P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/….
 • P370 + P376 Ved brand: Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
 • P370 + P378 Ved brand: Anvend… til brandslukning.
 • P370 + P380 + P375 Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
 • P371 + P380 + P375 Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
 • P401 Opbevares i overensstemmelse med….
 • P402 Opbevares et tørt sted.
 • P403 Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P404 Opbevares i en lukket beholder.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P406 Opbevares i ætsningsbestandig/… beholder med modstandsdygtig foring.
 • P407 Opbevares med luftmellemrum mellem stakkene/pallerne.
 • P410 Beskyttes mod sollys.
 • P411 Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger ... °C/...°F.
 • P412 Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
 • P413 Bulkmængder på over ... kg/...lbs opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger ... °C/ ...°F.
 • P420 Opbevares separat.
 • P402 + P404 Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
 • P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
 • P410 + P403 Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i ...

 

Få lynhurtig information om faresætninger og -symboler på jeres kemikalier med Chemical Manager

 

Med Chemical Manager får du hurtigt overblik over, hvordan du skal håndterer jeres kemi. Systemet fremhæver de vigtigste ting i sikkerhedsdatabladet på en overskuelig måde.

I Chemical Manager kan du bruge H- og P-sætninger til forskellige ting.

 1. H-sætninger fremgår som en kolonne i Produktoversigten på "Mine produkter", så du hurtigt kan danne dig et overblik over risici ved et produkt. 

  H1

 2. Når du klikker på selve produktet kan du lynhurtigt spotte fare- og sikkerhedssætninger + farepiktogrammer:

  H2

 3. Du kan også søge direkte på både H- og P-sætninger i "Lokal søgning" og søge på for eksempel kræftfremkaldende stoffer - eller andre stoffer du vil substituere.

  H3

 4. Og sidst - men ikke mindst, så trækkers både H og P sætninger automatisk med over i dine kemiske risikovurderinger, når du bruger Chemical Manager.

  H4

Læs mere fordelene ved Chemical Manager her >

 


Vores relaterede indlæg

| Kemikaliestyring
Håndtering af kemikalier: En indflyvning i regler og begreber, du skal kende til

I din virksomhed gøres der med garanti brug af kemikalier i en eller anden udstrækning. Visse af disse kemikalier kan...

| Kemikaliestyring
Fysisk arbejdsmiljø: Bliv klogere på reglerne for virksomhedens rammer

I 2019/20 var muskel- og skeletbesvær årsag til 30 % af alle arbejdsrelaterede sygdomstilfælde og til 27 % af alle...

| Kemikaliestyring
Sådan implementerer du kemikalistyring i din virksomhed

I enhver virksomhed, der anvender, producerer eller forhandler kemikalier, er det vigtigt – og lovpligtigt – at holde...