H- og P-sætninger: Den komplette liste

Hvad er en faresætning? Hvad er forskellen mellem H- og P-sætninger? Hvad skal du bruge dem til? Og hvor mange findes der? Forstå faresætningerne og se den komplette liste over H- og P-sætninger herunder.   Indhold Forstå fare- og...

Skrevet af Michael Larsson

Hvad er en faresætning? Hvad er forskellen mellem H- og P-sætninger? Hvad skal du bruge dem til? Og hvor mange findes der? Forstå faresætningerne og se den komplette liste over H- og P-sætninger herunder.

Hent vores CLP-plakat: Få lynhurtigt overblik over de 9 farepiktogrammer

 


Indhold

 1. Forstå fare- og sikkerhedssætninger >
 2. Gå til liste over H-sætninger >
 3. Gå til liste over P-sætninger >

Se også

Download plakat med de 9 CLP-farepiktogrammer her >
Læs om EU's REACH-forordning >
Læs artikel om CLPforordningen og mærkning af kemikalier >
Se webinar om substitution - fra lovgivning til praksis >
Download: 22 stoffer, du bør substituere nu >
Se webinar: Lær alt, du skal vide om kemisk APV >


 

Hvad er en faresætning?

Faresætningen kaldes også for en H-sætningDu finder den i sikkerhedsdatabladet for dine stoffer, hvor den viser, hvordan stoffet er farligt.

Eksempler på H-sætninger:

 • H200 Ustabilt eksplosiv.
 • H250 Selvantænder ved kontakt med luft
 • H300 Livsfarlig ved indtagelse.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

 

H-sætninger er placeret under punkt 2 i sikkerhedsdatabladet

Uddrag fra sikkerhedsdatablad:

 

Hvad er en sikkerhedssætning?

En sikkerhedssætning kaldes også for en P-sætning. P-sætningen supplerer H-sætningen og viser dig:

 1. hvordan du bør håndtere et stof for at undgå eksponering.
 2. hvad du skal gøre i tilfælde af eksponering

Eksempler på præventive P-sætninger:

 • Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. 
 • Hold beholderen tæt lukket.

Eksempler på P-sætninger ved eksponering:

 • I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
 • Søg lægehjælp ved ubehag.

 

 

Du bør fremhæve fare- og sikkerhedssætningerne for at instruere i sikker håndtering af kemiske stoffer 

Du kan bruge H- og P-sætningerne til hurtigt at se, hvordan du håndterer din virksomheds stoffer på forsvarlig vis. Sætningerne er også et vigtigt redskab til at instruere dine kollegaer.

I forlængelse af H- og P-sætninger,  kan du passende læse mere om de 9 faremærker og CLP-forordningen, der supplerer med visuelt og let-aflæselige farepiktogrammer. Det handler alt sammen om at gøre det så nemt og hurtigt at aflæse risici og håndtering som muligt.

Se også vores korte video om CLP 👇

HubSpot Video

 

New call-to-action

 

Herunder finder du en komplet liste over alle H- og P-sætninger. Listen er 1:1 med Europa-Kommisionens fra 2019.

 

Komplet liste over H-sætninger

 • H200 Ustabilt eksplosiv.
 • H201 Eksplosiv, masseeksplosionsfare.
 • H202 Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.
 • H203 Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
 • H204 Fare for brand eller udslyngning af fragmenter.
 • H205 Fare for masseeksplosion ved brand.
 • H220 Yderst brandfarlig gas.
 • H221 Brandfarlig gas.
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H223 Brandfarlig aerosol.
 • H224 Yderst brandfarlig væske og damp.
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H228 Brandfarligt fast stof.
 • H240 Eksplosionsfare ved opvarmning.
 • H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.
 • H242 Brandfare ved opvarmning.
 • H250 Selvantænder ved kontakt med luft.
 • H251 Selvopvarmende, kan selvantænde.
 • H252 Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
 • H260 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
 • H261 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
 • H270 Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.
 • H271 Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
 • H272 Kan forstærke brand, brandnærende.
 • H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
 • H281 Indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H300 Livsfarlig ved indtagelse.
 • H301 Giftig ved indtagelse.
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H310 Livsfarlig ved hudkontakt.
 • H311 Giftig ved hudkontakt.
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H330 Livsfarlig ved indånding.
 • H331 Giftig ved indånding.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H340 Kan forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at
  faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>
 • H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H350 Kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H351 Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H362 Kan skade børn, der ammes.
 • H370 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H371 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H372 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.


Supplerende fareoplysninger.


Fysiske egenskaber

 • EUH 001 Eksplosiv i tør tilstand.
 • EUH 014 Reagerer voldsomt med vand.
 • EUH 018 Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
 • EUH 019 Kan danne eksplosive peroxider.
 • EUH 044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

Sundhedsmæssige egenskaber

 • EUH 029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
 • EUH 031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
 • EUH 032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
 • EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
 • EUH 070 Giftig ved kontakt med øjnene.
 • EUH 071 Ætsende for luftvejene.

Supplerende mærkningselementer/oplysninger om visse stoffer og blandinger

 • EUH 201 Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på.
 • EUH 201A Advarsel! Indeholder bly.
 • EUH 202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.
 • EUH 203 Indeholder krom (VI). Kan udløse allergisk reaktion.
 • EUH 204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
 • EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
 • EUH 206 Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.
 • EUH 207 Advarsel! Indeholder cadmium. Der udvikles farlige dampe under anvendelsen. Se producentens oplysninger. Overhold sikkerhedsforskrifterne.
 • EUH 208 Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
 • EUH 209 Kan blive meget brandfarligt ved brug
 • EUH 209A Kan blive meget brandfarlig ved brug.
 • EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
 • EUH 401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

 

CLP-plakat

 

Komplet liste over P-sætninger

 

 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs etiketten før brug.
 • P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
 • P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
 • Rygning forbudt.
 • P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • P220 Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer.
 • P222 Undgå kontakt med luft.
 • P223 Undgå kontakt med vand.
 • P230 Holdes befugtet med...
 • P231 Håndteres og opbevares under inert gas/….
 • P232 Beskyttes mod fugt.
 • P233 Hold beholderen tæt lukket.
 • P234 Opbevares kun i originalemballagen.
 • P235 Opbevares køligt.
 • P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
 • P241 Anvend eksplosionssikkert [elektrisk/ventilations-/lys-/…] udstyr.
 • P242 Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.
 • P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
 • P244 Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.
 • P250 Må ikke udsættes for slibning/stød/gnidning/….
 • P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P263 Undgå kontakt under graviditet/amning.
 • P264 Vask ... grundigt efter brug.
 • P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P282 Bær kuldeisolerende handsker og enten ansigtsskærm eller øjenbeskyttelse.
 • P283 Bær brandbestandig eller brandhæmmende beklædning.
 • P284 [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
 • P231 + P232 Håndteres og opbevares under inert gas/…. Beskyt mod fugt.
 • P301 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
 • P302 VED KONTAKT MED HUDEN:
 • P303 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P304 VED INDÅNDING:
 • P305 VED KONTAKT MED ØJNENE:
 • P306 VED KONTAKT MED TØJET:
 • P308 VED eksponering eller mistanke om eksponering:
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/….
 • P311 Ring til en GIFTINFORMATION/læge/….
 • P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
 • P313 Søg lægehjælp.
 • P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
 • P315 Søg omgående lægehjælp.
 • P320 Særlig behandling straks påkrævet (se ... på denne etiket).
 • P321 Særlig behandling (se ... på denne etiket).
 • P330 Skyl munden.
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P332 Ved hudirritation:
 • P333 Ved hudirritation eller udslet:
 • P334 Hold under koldt vand [eller anvend våde omslag].
 • P335 Børst løse partikler bort fra huden.
 • P336 Forsigtig opvarmning af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det angrebne område.
 • P337 Ved vedvarende øjenirritation:
 • P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P340 Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • P342 Ved luftvejssymptomer:
 • P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P352 Vask med rigeligt vand/….
 • P353 Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P360 Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
 • P361 Alt tilsmudset tøj tages straks af.
 • P362 Alt tilsmudset tøj tages af.
 • P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
 • P370 Ved brand:
 • P371 Ved større brand og store mængder:
 • P372 Eksplosionsfare.
 • P373 BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
 • P375 Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
 • P376 Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
 • P377 Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.
 • P378 Anvend…til brandslukning.
 • P380 Evakuer området.
 • P381 I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder.
 • P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
 • P391 Udslip opsamles.
 • P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/….
 • P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
 • P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
 • P302 + P334 VED KONTAKT MED HUDEN: Hold under koldt vand eller anvend våde omslag.
 • P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/….
 • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P306 + P360 VED KONTAKT MED TØJET: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
 • P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
 • P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 • P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P342 + P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/….
 • P370 + P376 Ved brand: Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
 • P370 + P378 Ved brand: Anvend… til brandslukning.
 • P370 + P380 + P375 Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
 • P371 + P380 + P375 Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
 • P401 Opbevares i overensstemmelse med….
 • P402 Opbevares et tørt sted.
 • P403 Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P404 Opbevares i en lukket beholder.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P406 Opbevares i ætsningsbestandig/… beholder med modstandsdygtig foring.
 • P407 Opbevares med luftmellemrum mellem stakkene/pallerne.
 • P410 Beskyttes mod sollys.
 • P411 Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger ... °C/...°F.
 • P412 Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
 • P413 Bulkmængder på over ... kg/...lbs opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger ... °C/ ...°F.
 • P420 Opbevares separat.
 • P402 + P404 Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
 • P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
 • P410 + P403 Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i ...

 


 

Med Chemical Manager fremhæves fare-, sikkerhedssætninger og -piktogrammer på alle dine kemiske stoffer

 

Chemical manager er en digital platform til al din kemi. Her kan du styre og dokumentere jeres stoffer, skabe overblik over alle jeres afdelinger, lave kemiske risikovurderinger, finde mere end 500.000 sikkerhedsdatablade og meget mere.

Du kan også hurtigt aflæse alle farer på din virksomheds kemi, fordi de vigtigste punkter i sikkerhedsdatabladet fremhæves – herunder H og P-sætninger og farepiktogrammer.

I Chemical Manager kan du bruge H- og P-sætninger til forskellige ting.

 1. H-sætninger fremgår som en kolonne i Produktoversigten på "Mine produkter", så du hurtigt kan danne dig et overblik over risici ved et produkt. 

  H1

 2. Når du klikker på selve produktet kan du lynhurtigt spotte fare- og sikkerhedssætninger + farepiktogrammer:

  H2

 3. Du kan også søge direkte på både H- og P-sætninger i "Lokal søgning" og søge på for eksempel kræftfremkaldende stoffer eller andre stoffer du vil substituere.

  H3

 4. Og sidst, men ikke mindst, så trækkes både H og P sætninger automatisk med over i dine kemiske risikovurderinger, når du bruger Chemical Manager.

  H4

 

 

New call-to-action

 


Forfatter Michael Larsson

Vores relaterede indlæg

| Kemikaliestyring
Hvad er et godt arbejdsmiljø?

I dette indlæg vil vi forsøge at beskrive, hvad et godt arbejdsmiljø er, og hvilke faktorer der spiller ind, hvis man...

| Kemikaliestyring
7 vigtige facts om bæredygtighed relateret til arbejdsmiljø

Vores samfund har gjort store fremskridt i det sidste århundrede, både økonomisk, teknologisk og socialt. Men disse...

| Kemikaliestyring
Sådan håndterer du ulykker og nærved-hændelser på arbejdspladsen

Vidste du, at ca. 50% af alle hændelser i virksomheder i Danmark aldrig bliver indrapporteret? Det viser en tidligere...