Faremærkning og farepiktogrammer - få det fulde overblik her

Farepiktogrammer har til formål at oplyse om, hvilke risici et kemikalie udsætter dig for på en let genkendelig måde. Reglerne for faremærkning er baseret på CLP-forordningen, der siden 2008 har givet retningslinjerne for henholdsvis...

Skrevet af Michelle Hemmingsen

Farepiktogrammer har til formål at oplyse om, hvilke risici et kemikalie udsætter dig for på en let genkendelig måde.

Reglerne for faremærkning er baseret på CLP-forordningen, der siden 2008 har givet retningslinjerne for henholdsvis klassificering, mærkning og emballering af kemikalier. Ifølge denne skal alle sikkerhedsdatablade og farepiktogrammer opdateres i overensstemmelse med de kemikaliebestemmelser, der fremgår af CLP.

I dette indlæg vejleder vi dig i, hvad du skal være opmærksom på, når det kommer til faremærkning, samt hvad de forskellige farepiktogrammer betyder.

 

Vil du vide mere om CLP-forordningen, anbefaler vi, at du læser med i dette indlæg >

 

Reglerne for faremærkning

CLP-reglerne for faremærkning vedrører alle virksomheder, der fremstiller, importerer, distribuerer eller bruger farlige kemikalier. Alle kemikalier skal, udover fare- og sikkerhedsfraser, også være tydeligt mærkede med faresymboler.

De tidligere orangefarvede symboler, som du sikkert har set før, er i dag erstattet med piktogrammer, som er hvide med en rød ramme. Derudover er der kommet flere symboler til, som du skal være opmærksom på.

Mærkerne skal være på dansk (mærkerne skal være på det pågældende lands officielle sprog, dvs. på dansk i Danmark), og skal klart informere om risiciene ved at anvende og opbevare det specifikke kemikalie.

Her er de gældende farepiktogrammer: 

Faremærker

Nogle kemikalier/stoffer er farligere end andre, og dette viser farepiktogrammerne også. F.eks. er ”Sundhedsfare” og ”Miljøfare” mindre alvorlige/farlige end ”Akut giftig” og ”Kronisk sundhedsfare”.

Pst! Vidste du, at de røde-hvide-sorte symboler officielt hedder ”farepiktogrammer”, og de tidligere orange-sorte symboler hedder ”faremærker” ifølge CLP-lovgivningen?

 

 


 

 

Kend dine farepiktogrammer

Der findes ni farepiktogrammer, som du kan støde på i dit arbejde med kemi. Nedenfor får du et overblik over de ni symboler samt en gennemgang af, hvad hvert farepiktogram betyder.

 

Gas under tryk

GHS04_bottle

Betydning:

 • Indeholder gas under tryk
 • Kan eksplodere ved opvarmning
 • Indeholder nedkølet gas
 • Kan forårsage kuldeskader

 

 

Miljøfare

GHS09_aq-pollut

Betydning:

 • Giftig eller meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

 

 

Akut giftig / toksicitet

GHS06_skull

Betydning:

 • Livsfarlig ved indtagelse
 • Livsfarlig ved hudkontakt
 • Livsfarlig ved indånding
 • Giftig ved indtagelse
 • Giftig ved hudkontakt
 • Giftig ved indånding

 

 

Sundhedsfare

GHS07_exclam-1

Betydning:

 • Kan forårsage irritation af luftvejene
 • Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
 • Kan forårsage allergisk hudreaktion
 • Forårsager alvorlig øjenirritation
 • Forårsager hudirritation
 • Farlig ved indtagelse
 • Farlig ved hudkontakt
 • Farlig ved indånding
 • Skader folkesundheden og miljøet ved at ødelægge ozon i den øvre atmosfære

 

 

Brandfarlig

GHS02_flamme

Betydning:

 • Brandfarlig eller yderst brandfarlig gas
 • Brandfarlig eller yderst brandfarlig aerosol
 • Brandfarlig eller meget brandfarlig væske og damp
 • Brandfarligt fast stof

 

 

Brandnærende

GHS03_rondflam

Betydning:

 • Er brandnærende, dvs. kan forårsage eller forstærke brand
 • Kan være stærkt brandnærende og forårsage brand eller eksplosion

 

 

Eksplosiv

GHS01_explos

Betydning:

 • Ustabilt eksplosiv
 • Fare for masseeksplosion
 • Alvorlig fare for udslyngning af fragmenter
 • Fare for brand og for masseeksplosion ved brand

 

 

Kronisk sundhedsfare

GHS08_silhouete

Betydning:

 • Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene
 • Kan forårsage organskader
 • Kan skade eller er mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
 • Kan fremkalde eller er mistænkt for at fremkalde kræft
 • Kan forårsage eller er mistænkt for at forårsage genetiske defekter
 • Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

 

 

Ætsende

GHS05_acid_red

Betydning:

 • Kan ætse metaller
 • Kan forårsage svære forbrændinger af huden og øjenskader

 

 

 

Farepiktogrammer

 

 

 

4 råd til dig, der fremstiller, sælger, distribuerer eller importerer kemikalier:

 1. Findes dine produkter i butikkerne med de gamle faresymboler? Så skal du sørge for, at disse får de nye piktogrammer eller trækkes tilbage fra markedet
 2. Du bør gennemgå dine sikkerhedsdatablade og undersøge, om oplysningerne overholder de nye klassificeringskrav.
 3. Få sat de nye farepiktogrammer på alle dine produkter hurtigst muligt.
 4. Sørg for at dine kunder får det opdaterede sikkerhedsdatablad – hvis du ikke er omhyggelig med dette, kan det få store konsekvenser i resten af ​​værdikæden.

 

 

4 råd til dig, der håndterer kemikalier på arbejdspladsen:

 1. Uddan alle dine medarbejdere i, hvad de nye farepiktogrammer betyder, så de ved, hvordan de skal håndtere forskellige kemikalier.
 2. Undersøg om du har emballage, du selv fylder op og sørg for, at den er udstyret med den korrekte faremærkning.
 3. Opdatér dine risikovurderinger og find ud af, om den nye klassificering påvirker din risiko.
 4. Kræv af dine leverandører, at deres produkter mærkes med CLP-mærkerne.

 

 

 

 

New call-to-action


Vores relaterede indlæg

| arbejdssikkerhed
Sikkerhedsrunderinger og arbejdsmiljøgennemgange

I denne artikel ser vi på nogle af de vigtigste spørgsmål, når det gælder sikkerhedsrunderinger og...

| arbejdssikkerhed
Forebyg muskel- og skeletbesvær i arbejdsmiljøet | EcoOnline

Tunge løft, skub, stillesiddende arbejde, dårlig ergonomi og mange ensartede gentagelser ... Muskel-  og skeletbesvær...

| arbejdssikkerhed
Sådan kan et EHS-system sikre medarbejdernes sikkerhed på arbejdspladsen

The World Day for Safety and Health at Work finder sted hvert år den 28. april med ét formål: at fremme fokus på...