En arbejdspladsbrugsanvisning er for eksempel et krav for faremærkede spraymalinger

Arbejdspladsbrugsanvisning og nye regler for kemisk APV

EcoOnline Blog

Indlægget er senest opdateret den 4. februar 2021.

En arbejdspladsbrugsanvisning var et lovpligtigt dokument, der indtil 1. juli 2019 blev brugt til at instruere medarbejderne i sikker håndtering af farlige kemiske produkter.

Efter denne dato blev kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger afskaffet og Arbejdstilsynet fokuserer nu mere på den kemiske APV (kemisk risikovurdering) og grundig sikkerhedsinstruktion til medarbejderne. Hvad det betyder, kan du blive klogere på her.


Har du som dansk arbejdsgiver ansatte, der arbejder med farlige stoffer og materialer, skulle du indtil 1. juli 2019 sørge for at udarbejde skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger. Og arbejdspladsbrugsanvisninger bruges da også stadig på nogle arbejdspladser i dag. Deres formål er at vejlede medarbejdere i brugen af et kemikalie eller kemisk produkt på en specifik arbejdsplads og til specifikke anvendelsesområder, for at sikre de ansattes sikkerhed og helbred.

Efter regelændringerne om APB og kemisk APV vil Arbejdstilsynet ved kontrolbesøg i dag dog ikke spørge til skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger, men vil i stedet bede om at se en kemisk risikovurdering (kemisk APV), samt kontrollere hvor godt medarbejderne er sat ind i sikkerhedsforanstaltninger ved arbejdsopgaver, der indebærer brug af farlige kemikalier.


 

Nye regler fra Arbejdstilsynet og den kemiske risikovurdering (kemisk APV)

 

Fra d. 1. juli 2019 kom der nye regler på området. Lovkravet til skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger blev fjernet, og Arbejdstilsynet fokuserer nu i stedet blot på den kemiske risikovurdering og grundig sikkerhedsinstruktion af medarbejderne.

De ansatte skulle indtil juli 2019 have arbejdspladsbrugsanvisningen udleveret, eller have let adgang til den. I dag gælder det samme krav, men blot for en kemisk risikovurdering (kemisk APV).

 

Tip: Da det ikke er påkrævet at have dokumenterne i fysisk form, kan du med fordel give dine medarbejdere adgang til den kemiske risikovurdering gennem en digital database som EcoOnlines Chemical Manager.

 

Instruktion som opfølgning på kemisk risikovurdering

 

Efter de nye regler kommer Arbejdstilsynet til at sætte mere fokus på grundig instruktion og oplæring i sikker håndtering af kemikalier.

Der kan være mange farer forbundet med arbejdet med farlige stoffer og materialer, både på kort og langt sigt. Mange kemikalier kan give sundhedsskader, hvis du indånder dem, indtager dem eller får dem på huden eller i øjnene.

 

Instruktionen skal indeholde en gennemgang af, hvilke forholdsregler, der skal tages ved arbejde med et stof i form af både organisatoriske og tekniske foranstaltninger samt personlige værnemidler. Det er ligeledes arbejdsgiverens pligt at informere medarbejderen om eventuelle ulykker eller sygdomme, som arbejdet kan føre til, hvis man ikke tager de påkrævede forholdsregler.

Dette skal ske ved:

  • Nyansættelser og nye arbejdsopgaver
  • Ved forflyttelse og ændring af arbejdsopgaver
  • Ved indførelse af nyt eller ændring af eksisterende arbejdsudstyr, teknologi, arbejdsprocesser, arbejde med udsættelse for stoffer og materialer (læs mere på at.dk)

Det er dit ansvar som arbejdsgiver at sørge for, at dine medarbejdere har forstået instruktionen. Derfor kan det være nødvendigt at gentage instruktionen for at sikre, at medarbejderne arbejder forsvarlig.

Der er ikke i sig selv krav til, at instruktionen skal være skriftlig, men instruktion i f.eks. håndtering af særligt farlige stoffer og materialer, eller maskiner skal være understøttet af skriftligt materiale.

 

Opdatering af APB eller kemisk risikovurdering

 

Arbejdspladsbrugsanvisningen skulle holdes ajour, hvis leverandøren opdaterede sikkerhedsdatabladet med nye informationer. Det samme gælder for den kemiske risikovurdering (kemisk APV) i dag.

Der kan også ske interne ændringer i virksomheden - f.eks. ændrede arbejdsgange - og i disse tilfælde er det arbejdsgivers ansvar, at den kemiske risikovurdering og den tilhørende instruktion opdateres til de nye forhold.

Du kan læse mere om arbejdspladsbrugsanvisninger på arbejdstilsynet.dk.

 

Udgangspunkt i sikkerhedsdatabladet

Til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisningen brugte man informationerne i et produkts sikkerhedsdatablad, som blev sendt med fra leverandøren. Da leverandøren ikke kender til forholdene på din arbejdsplads, skulle arbejdspladsbrugsanvisningen sammenholde disse oplysninger med de lokale forhold i virksomheden, såsom anvendelse af produktet, og skulle derudover tilføje oplysninger som:

  • Placering af personlige værnemidler, som anvendes ved brug
  • Placering af førstehjælps- og brandslukningsudstyr
  • Hvordan affald m.m. håndteres

Formålet med arbejdspladsbrugsanvisninger var/er at gøre dine medarbejdere bekendte med de farer, der er forbundet med at bruge et kemisk produkt samt de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og værnemidler. Arbejdspladsbrugsanvisningen skulle derudover være tilgængelig på dansk eller det pågældende sprog, de ansatte taler.

 

I dag skal du i stedet foretage en kemisk risikovurdering. Hvordan du gør det, kan du læse mere om i vores guide til kemisk risikovurdering / kemisk APV >

 

 


Få styr på kemien med Chemical Manager

Med EcoOnlines Chemical Manager holder du styr på din kemiske dokumentation og kommunikation. Du kan bl.a.:

  • Finde dine SDS'er i Nordens største SDS database
  • Holde dine SDS'er løbende opdaterede
  • Oprette en kemisk APV med automatisk udtræk af info fra sikkerhedsdatablade
  • Og meget mere!

 

New call-to-action

Offentliggjort
26. April 2020