Arbejdspladsbrugsanvisning eller APB - hvad du bør vide

En arbejdspladsbrugsanvisning (APB) var indtil d. 1. juli 2019 et lovpligtigt dokument i alle virksomheder, der håndterer kemi og farlige stoffer. Nogle virksomheder bruger stadig APB’en i dag. Men den er ikke længere lovpligtig. Det er...

Skrevet af Jonas Pedersen

En arbejdspladsbrugsanvisning (APB) var indtil d. 1. juli 2019 et lovpligtigt dokument i alle virksomheder, der håndterer kemi og farlige stoffer. Nogle virksomheder bruger stadig APB’en i dag. Men den er ikke længere lovpligtig. Det er derimod den kemiske APV, som erstatter APB’en.

Hvad APB’en var – og hvordan den kemiske APV er anderledes, kan du læse mere om i det her blogindlæg.

Du bliver klogere på:

New call-to-action


Kort opridsning:

Fra d. 1. juli 2019 stopper APB’en med at være lovpligtig. Ind fra højre kommer den kemiske risikovurdering (kemisk APV), som erstatter APB’en. Arbejdstilsynet ønsker med den kemiske APV at sætte mere fokus på oplæring og instruktion, inden arbejdsprocesser igangsættes. Det mener man ikke, at APB’en gør i tilstrækkelig grad. Efter regelændringerne om APB og kemisk APV skal du fremover kunne fremvise en kemisk risikovurdering.


 

Skal du fortsat lave en APB?

Det korte svar er nej. Den er ikke længere lovpligtig. I stedet skal du foretage kemisk risikovurdering. Alligevel bruger flere virksomheder fortsat APB’en som værktøj. Og det er helt i orden – under de rette forudsætninger.

Du må nemlig gerne bruge de gamle Arbejdspladsbrugsanvisninger som tillæg til instruktion og oplæring. Men du skal stadigvæk lave kemisk APV, som i højere grad fokuserer på hele arbejdsprocessen og oplæringen omkring de forskellige stoffer og materialer.

 

Hvad var en Arbejdspladsbrugsanvisning?

En arbejdspladsbrugsanvisning (forkortet som APB) var et lovpligtigt dokument, der indtil 1. juli 2019 blev brugt til at instruere medarbejderne i sikker håndtering af farlige kemiske produkter. 

APB’en var kort sagt et tillægsdokument til sikkerhedsdatabladet, hvori du som arbejdsgiver beskrev, hvordan et farligt stof eller materiale blev anvendt og opbevaret på din arbejdsplads.

Modsat den kemiske APV, som har fokus på hele arbejdsprocessen omkring et farligt stof eller materiale, havde Arbejdspladsbrugsanvisningen udelukkende fokus på det enkelte produkts farlighed.

Man kan altså sige, at den kemiske APV i højere grad tager højde for konteksten – altså hvordan arbejdsprocesser er struktureret. For eksempel kan visse arbejdsprocesser udvikle farlig kemi. Det tog APB’en ikke tog højde for.

 

Hvor mange punkter indeholdt en arbejdspladsbrugsanvisning?


Arbejdspladsvurderingen bestod af i alt 14 punkter, som du skulle beskrive:

 1. Identifikation af stoffet/materialet
 2. Fareidentifikation
 3. Sammensætning/indholdsstoffer
 4. Førstehjælp
 5. Brandbekæmpelse
 6. Forholdsregler ved udslip og spild
 7. Håndtering og opbevaring
 8. Personlige værnemidler
 9. Fysiske/kemiske egenskaber (fra leverandør)
 10. Stabilitet og relativitet
 11. Toksikologiske oplysninger
 12. Transportoplysninger
 13. Oplysninger om regulering
 14. Andre oplysninger

Arbejdspladsbrugsanvisningen skulle forefindes sammen med sikkerhedsdatabladet.

APB'en kunne for eksempel se således ud:

APB

Hvad kendetegnede en god arbejdspladsbrugsanvisning?

APB’en skulle ikke gengive punkter fra sikkerhedsdatabladet – udelukkende tilføje mere relevant information i forhold til din virksomhed og jeres processer. Og da din leverandør ikke kender til specifikke forhold på din arbejdsplads, skulle arbejdspladsbrugsanvisningen altså tage højde for de lokale forhold.

En god APB var for eksempel én A4-side, hvor du kort og klart beskrev:

 • hvilket stof du havde med at gøre
 • hvilke risici det indebar
 • hvordan du værnede dig selv mod risici
 • hvem du skulle kontakte ved uheld
 • hvor du fandt brandslukker og andet udstyr
 • hvordan du skulle forholde dig til spild
 • og hvordan du transporterede stoffet internt

Ved at tilføje symboler og farepiktogrammer kunne du gøre APB’en overskuelig og letaflæselig.

Hvis du vil vide mere om APB'en, kan du gøre det på Arbejdstilsynets hjemmesiden. Lad os i stedet fokusere på den kemiske APV (det er trods alt den, du skal bekymre dig om nu).

 

Hvordan er den kemiske risikovurdering forskellig fra APB’en?

— APB' en er yt og den kemiske APV er in. Men hvad er forskellen egentlig?

APB’en var et dokument, der hurtigt skulle give medarbejderne et overblik over håndtering af det enkelte produkt. Og derfor var det ikke specielt velfungerende i forhold til oplæring og instruktion. Der er nemlig mange faktorer, du skal tage højde for, når du arbejder med farlige stoffer og materialer, som APB’en glemte – for eksempel konteksten.

Modsat Arbejdspladsbrugsanvisningen tager den kemiske APV højde for ting som:

 • Eksponeringsgrad
 • Eksponeringsvarighed
 • Og lokale forhold

… som alle påvirker, hvor farligt et produkt er.

For eksempel kan acetone i én hal i virksomheden blive brugt under dårlige forhold uden udsugning og ventilation, mens det i en anden hal i virksomheden kan blive brugt under optimale forhold med god udsugning og ventilation. Det er samme produkt. Men to helt forskellige forhold, det bruges under. Og derfor er der stor forskel på risici.

Kort fortalt: APB’en forholdt sig kun til det enkelte produkt. Den kemiske APV forholder sig til de processer, hvori produktet indgår - og er desuden en del af din virksomheds generelle APV.

I den kemiske APV skal du besvare syv punkter:

 1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
 2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
 3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer – herunder mængden
 4. Virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
 5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser (kun i visse tilfælde)
 6. Arbejdstilsynets grænseværdier
 7. Leverandøroplysninger om sundhed og sikkerhed (sikkerhedsdatabladet)

Den kemiske risikovurdering skal i øvrigt parres med grundig oplæring og instruktion. Arbejdstilsynet vil blandt andet teste medarbejdernes viden om jeres processer, så APV’en ikke bare bliver et dokument – men faktisk omdannes til praksis i virksomheden.


Hvis du vil se vores bud på en kemisk risikovurdering, som du kan følge trin-for-trin, er du velkommen til at downloade vores skabelon. Den tager dig igennem alle de punkter, du skal forholde dig til, når du risikovurderer dine produkter. Bare klik på billedet herunder.

New call-to-action

 


Vores relaterede indlæg

| Kemikaliestyring
Kemisk Risikovurdering: Skema/skabelon

Den kemiske APV er lovpligtig. Vi har gjort den simpel for dig. Hent vores trin-for-trin-skabelon, så du kan komme...

| Kemikaliestyring
H- og P-sætninger: Den komplette liste

Hvad er en faresætning? Hvad er forskellen mellem H- og P-sætninger? Hvad skal du bruge dem til? Og hvor mange findes...

| Kemikaliestyring
Håndtering af kemikalier: En indflyvning i regler og begreber, du skal kende til

I din virksomhed gøres der med garanti brug af kemikalier i en eller anden udstrækning. Visse af disse kemikalier kan...